Általános szerződési feltételek

Bevezető rendelkezések

A Debrecen és Vidéke Bt. (székhely: 4130 Derecske, Malom u. 1/b., adósz: 25586488-1-09, cégjegyzék szám: 09-06-016154 továbbiakban szolgáltató) megbízó ügyfelei (továbbiakban Megbízó) és hirdető ügyfelei (továbbiakban Hirdető) illetve valamennyi Felhasználója részére a jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a www.devingatlan.hu oldalon (továbbiakban: Weboldal) igénybe vehető szolgáltatásokra vonatkozó alapvető jogokat és kötelezettségeket. Jelen ÁSZF valamennyi hirdetési- és egyéb szerződésre, megrendelésre (továbbiakban: Megbízási szerződés) irányadó, feltéve, hogy szerződő felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik. A Weboldal használatának megkezdésével valamennyi igénybe vevő ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott ÁSZF-et. A Weboldalt minden igénybe vevő kizárólag saját kockázatára és felelősségére használhatja. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF meghatározza azokat a jogokat és kötelességeket, amelyek a Szolgáltatót és a Felhasználót megilletik és terhelik, tekintet nélkül arra, hogy Felhasználó rendelkezik-e regisztrációval vagy sem a Szolgáltatás nyújtása, illetve igénybevétele során.

A Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatásainak igénybevételére jogosító szerződést a weboldalon elérhető elektronikus regisztrációs ürlap kitöltésével elektronikus úton köti meg, vagy hagyományos papír alapon, amely minkét fél általi aláírással lép érvénybe. Az elektronikus úton létrejött szerződés hatályos azon naptól, mikor a Felhasználó hiánytalanul kitölti a regisztrációs űrlapot és elfogadja az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit. A Szolgáltató ezt és a hirdetési előfizetési díj beérkezését követően 48 órán belül aktiválja a szolgáltatást, amelyről emailben értesítést küld a Felhasználó részre. . 

1./ Megbízott jogai

1.1./ Közvetítési díj: Az ingatlanközvetítő jogosult díjat számítani a nyújtott szolgáltatásért, amennyiben az üzlet sikeresen zárul. A díj összege előre megállapodás kérdése.

1.2./ Információhoz való hozzáférés: Az ingatlanközvetítőnek joga van hozzáférni az ingatlanra vonatkozó releváns információkhoz, beleértve az eladó vagy vevő által szolgáltatott adatokat. 

1.3./ Értékbecslés: Jogosult az ingatlan értékének meghatározására vagy értékbecslő bevonására, hogy reális árszintet ajánlhasson, valamint külön díjazás ellenében hivatalos értékbecslés készítésére.

1.4./ Közvetítési tevékenység végzése: Jogosult a megfelelő jogi és adminisztratív lépések irányítására és végrehajtására az ingatlanügylet során.

1.5./ Regisztráció az ingatlan közvetítő adatbázisba: Jogosult a megbízás adatainak számítógépes nyilvántartásba rögzítésére.

1.6./ Fotók és videofelvételek készítése, felhasználása: Jogosult saját fotók és videofelvételek készítésére, azoknak a hirdetésekben történő megjelenítésére.

1.7./ Hirdetések: Megbízott jogosult a szerződés tárgyát képező ingatlant hirdetni online felületeken.

2./ Megbízott feladatai és kötelezettségei

2.1./ Az ügyfél érdekeinek védelme: Az ingatlanközvetítő köteles mindkét fél érdekeit szem előtt tartani, és tisztességesen eljárni mind a vevő, mind az eladó irányában.2. Pontosság és őszinteség: Az ingatlanközvetítő köteles pontos és megbízható információkat nyújtani az ingatlan állapotáról, a vételárról, és más releváns tényezőkről.

2.2./ Reklám és hirdetések: Az ingatlanközvetítőnek kötelessége a megtévesztő reklámok és hirdetések elkerülése. Az általa nyújtott információknak valóságnak kell lenniük.

2.3./ Titoktartás: Az ingatlanközvetítő köteles titoktartást fenntartani az ügyfelek által szolgáltatott bizalmas információkról.

2.4./ Szolgáltatásnyújtás a törvényeknek megfelelően: Az ingatlanközvetítőnek kötelessége az összes vonatkozó törvénynek és rendeletnek megfelelni a szakmai tevékenysége során. 

2.5./ Megfelelő dokumentáció: Az ingatlanközvetítő köteles megfelelő dokumentációt vezetni az összes ügyletről és tevékenységről, amelyeket a jogszerűség és átláthatóság érdekében szükségesnek tart.

Az ingatlanközvetítő tehát felelősséggel tartozik az ingatlanügyletek sikeres lebonyolításáért és az ügyfelek érdekeinek védelméért. Fontos, hogy minden tevékenységét az etikai elvek és a helyi jogszabályok irányítják.

3./ Megbízó feladatai és kötelezettségei
 

3.1./ Dokumentumok átadása: A Megbízónak kötelessége a szükséges dokumentumok, mint például a társasház alapító okirat, építési engedély és használatbavételi engedély, átadása a Megbízottnak. Ezek a dokumentumok szükségesek az ingatlanközvetítés során, hogy a Megbízott rendelkezzen a szükséges információkkal az érdeklődők részére.

3.2./ Információk változásának jelzése: Amennyiben az átadott adatok vagy információk változnak, a Megbízó köteles haladéktalanul értesíteni erről a Megbízottat. Ez fontos az aktuális és pontos információk fenntartása érdekében.

3.3./ Érdeklődők fogadása és tárgyalások: A Megbízó vállalja, hogy az általa közvetített érdeklődőket a meghatározott időpontokban fogadja, és a tárgyalásokat kizárólag a Megbízott közreműködésével folytatja. Ez biztosítja a Megbízott közvetítő szerepét és a folyamat zökkenőmentességét.

3.4./ Ingatlan szavatossága: A Megbízó vállalja, hogy az ingatlan tulajdonjogának átruházásának időpontjában a tulajdonjog átruházására nem lesznek akadályok, per-, teher- vagy igények, és az ingatlan per-, teher- és igénymentes lesz.

3.5./ Elővásárlási jog esete: Ha a Megbízott által közvetített személy, például harmadik személy vagy tulajdonostárs, az elővásárlási jogával élve vásárolja meg az ingatlant, a Megbízó ennek ellenére is jogosult a közvetítési díjra.

4./ Megbízás teljesítése

4.1./ A közvetítési megbízás abban az esetben számít teljesítettnek, ha a Megbízott által kiközvetített érdeklődővel a Megbízó a kívánt jogviszonyt létrehozó adásvételi szerződést vagy előszerződést vagy csereszerződést megkötötte.

4.2./ A megbízás akkor is teljesítettnek minősül, ha a Megbízott által kiközvetített érdeklődővel Megbízó a jelen szerződés megszűnését követő 1 éven belül köt  adásvételi szerződést vagy előszerződést vagy csereszerződést.

4.3./ Felek megállapodnak abban, hogy a megbízás teljesítettnek számít akkor is, ha Megbízó a tulajdonjog átruházására irányuló szerződést a kiközvetített személy közeli hozzátartozójával, részben vagy egészben tulajdonában álló vagy általa irányított gazdasági társasággal, egyesülettel, alapítvánnyal, társadalmi szervezettel, továbbá pénzügyi lízing esetén a lízingbe adóval vagy vele bármely szerződéses viszonyban lévő féllel köti meg, valamint ha vételi ajánlatot követően az ingatlant az elővásárlási jogával élő személy vásárolja meg.

4.4./ Sikeres közvetítésnek illetve a megbízás teljesítésének tekintik, ha valamely, a Megbízott által közvetített személy a szerződés tárgyát képező ingatlanra jelen Megbízás hatálya alatt legalább az szerződés meghatározott minimál árat elérő vételi ajánlatot tesz (akkor is ha azt a megbízó visszautasítja), valamint abban az esetben is, ha a megbízó és vevő között bármilyen írásbeli megállapodás születik (akkor is, ha ez a későbbiekben tárgytalanná válik) a tárgyi ingatlan adásvételével kapcsolatosan. Minden esetben a vételi ajánlatban megjelölt árajánlat képezi a közvetítési díj alapját.

4.5./ Megbízó egyetért abban és elfogadja, hogy ha – akár a szerződés felbontás után is – a Megbízottal kapcsolatba lépő személy a Ptk. 685 § b. pontjában meghatározott hozzátartozója: házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és nevelőszülő, a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, illetve barát, barátnő, ismerős által egymás javára megtekintett vagy az aláíróval egyidejűleg megtekintő fél, vagy annak hozzátartozója vásárolja meg az ingatlant, az ingatlanközvetítőt ez esetben is megilleti a közvetítési díj.

4.6./Megbízó tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a megbízási szerződés tárgyát képező ingatlan címét és adatait Vevő részére a Megbízott internetes vagy telefonos üzeneten keresztül juttatja el a vevő által megadott elérhetőségekre, az teljes értékű bizonyító erővel rendelkezik, így a Megbízott abban az esetben is jogosult a közvetítési díjra, akkor is, ha a vevők saját akaratuk szerint Megbízott jelenléte nélkül tekintették és vásárolják meg az ingatlant.

5./ A közvetítési díj esedékessége és megfizetése

5.1./ A közvetítési díjat minden esetben az ingatlanközvetítési ügylet első pénzmozgásakor – amely a foglaló, biztosíték vagy előleg átvételének az időpontja is lehet – kell megfizetni, ezért Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy az első szerződést az adásvétellel kapcsolatosan kizárólag a Megbízott jelenlétében írják alá. Ennek elmulasztása esetén a Megbízott az ingatlan irányárának 0,5%-át kitevő kártérítésre jogosult, amelyet Megbízó köteles 15 munkanapon belül a közvetítési díjjal együtt megfizetni. Mulasztás estén Megbízott jogosult azonnali fizetési meghagyást benyújtani az illetékes bíróság felé.

5.2./ Amennyiben a magányszemély Felhasználó / Megbízó / 12 hónapon belül úgy mondja fel az ingatlanközvetítési szerződést, hogy az ingatlan a Megbízott által nem került eladásra, úgy a Megbízott részére 45.000.- Ft-ot, azaz Negyvenötezer forintot költségtérítést köteles megfizetni (kiszállás, hirdetések, fotózás, stb.)

5.3./ Magánszemély Felhasználó / Megbízó / tudomásul veszi és vállalja, hogy a szerződés pontjaiban vállaltakért mindennemű felelősség és fizetési kötelezettség kizárólag egyedül Őt (a tulajdonosok helyett is a megbízási szerződést megkötőt) terheli, valamint 1 db 3 napnál nem régebbi tulajdoni lapot Szolgáltató / Megbízott / rendelkezésére bocsát. 

5.4./ Bármely a szerződésben vállalt kötelezettség mulasztás esetén a Szolgáltató az összeg kifizetésének napjáig a Felhasználótól napi 2.000.-Ft, azaz napi Kettőezer forint kötbérre jogosult és azonnali fizetési meghagyást adhat be az illetékes bíróság felé. 

6./ Kikötések

6.1./ Amennyiben Megbízó Megbízottat megkerülve az ingatlant a fenti értesítési kötelezettség elmulasztásával a Megbízott által kiközvetített érdeklődő részére alacsonyabb áron értékesíti, a megbízási díj kiszabásának alapja a megbízási szerződésben rögzített irányár.

6.2./ Megbízott semmilyen jogcímen nem felelős a Megbízó és az érdeklődő között létrejött szerződés teljesítéséért, esetleges meghiúsulásáért, megszűnéséért.

6.3./ Megbízott vállalja, hogy a megbízás kapcsán tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli és csak olyan körben tárja azt harmadik személyek elé, amely a közvetítési megbízás teljesítése vagy a kívánt jogügylet létrehozása szempontjából elengedhetetlen igényérvényesítés esetét kivéve.

6.4./A Megbízott, teljesítési segéd bevonására jogosult azzal, hogy az alvállalkozó és a teljesítési segéd tevékenységéért teljes felelősséggel tartozik.

7./ Kapcsolt szolgáltatások

7.1./ A Szolgáltató a partnerkapcsolat keretében ajánlja fel a Felhasználóknak az ingatlanértékesítéshez kapcsolódó szolgáltatók (Kapcsolt Szolgáltatók) szolgáltatásait. A Felhasználó a kapcsolt szolgáltatások iránti igényét két módon jelezheti: 

 • a./ Regisztráció során, a regisztrációs folyamat befejezésekor.
 • b./ Regisztráció után a szerződéskövető rendszeren keresztül választott listából. 

 

7.2./ A Szolgáltató továbbítja a Felhasználó igényét a Kapcsolt Szolgáltató partner felé. A Kapcsolt Szolgáltató a Felhasználó igényének érkezésekor függetlenül lép kapcsolatba a Felhasználóval. A Szolgáltatótól függetlenül végzi el a szolgáltatást. A Kapcsolt Szolgáltató nem köteles elfogadni vagy teljesíteni a Felhasználó igényét alapul véve a Szolgáltató ajánlását. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Kapcsolt Szolgáltatásokkal kapcsolatban, beleértve az esetleges követeléseket is, melyek a Felhasználó részéről származhatnak a Kapcsolt Szolgáltatásokkal kapcsolatban.

8./ Felelősségi nyilatkozatok

8.1./ A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Regisztrált Ingatlan Hirdetésében előforduló esetleges hibák miatt bekövetkező károkért, valamint a Felhasználó által harmadik személynek okozott károkért sem.

8.2./ A Felhasználó regisztrációjával kötelezettséget vállal arra, hogy:

 • a./ Az általa feltöltött adatoknál kizárólag belföldi elérhetőségeket ad meg, a Szerződés fennállása alatt a Szolgáltató számára elérhető marad és fogadja a Szolgáltató által közvetített érdeklődőket.
 • b./Nem tanúsít olyan magatartást, amely a Szolgáltató bevételeinek csökkentését eredményezheti, így különösen, de nem kizárólagosan Szolgáltatási Díj (Sikerdíj) kikerülését vagy csökkenését elősegítő tevékenységet nem végez, vagy egyéb erre vezető magatartást nem tanúsít.
 • c./Kizárólag a valóságnak megfelelő tényeket, adatokat, körülményeket közöl a Szolgáltatóval és a valóságnak megfelelő iratokat ad át a Szolgáltatónak.
 • d./A Szerződés megkötése és végrehajtása nem sérti a vele szerződéses kapcsolatban álló harmadik fél jogait vagy jogos érdekeit, ideértve az olyan ügynöki vagy ingatlanközvetítői szerződésekben foglaltakat is, amelyeket a harmadik féllel kötöttek meg.
 • e./A felhasználó felelőssége és elszámolási kötelezettsége érvényesül abban az esetben, ha az általa nyújtott adatok és/vagy paraméterek módosulnak vagy változnak a szolgáltató által előzetesen megadott vagy közzétett adatokhoz és paraméterekhez képest. Ilyen esetekben kizárólag a felhasználó vállalja a felelősséget. Az esetlegesen érkező panaszokért (beleértve a bírságokat, kártérítéseket és költségeket) a felhasználó teljes mértékben felelősséget vállal.
 • f./A Felhasználó kizárólagos felelőssége az általa megadott adatok (személyes és a Regisztrált Ingatlan adatai) valóságtartalmának és helyességének biztosítása. A Szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik felek felé azokért az igényekért, amelyeket ilyen adatok eltéréséből vagy a feltöltött adatok valóságtartalmából eredően támasztanak a Felhasználóval szemben.

 

8.3./ A Szolgáltatónak fel nem róható, illetve más Szolgáltató közreműködésével teljesített üzemzavarokért, hozzáférési hibákért a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

8.4./ A Szolgáltató a Honlap létrehozásával és karbantartásával, valamint az ingatlan értékesítését elősegítő szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban hangsúlyozza, hogy ingatlanközvetítők esetén nem végez hagyományos ingatlanközvetítői tevékenységet. Különösen ez érvényes az Eseti Felhasználókra. A Szolgáltató nem tart közvetlen kapcsolatot más ingatlanközvetítők ügyfeleivel, ez kizárólag a Felhasználó felelőssége és jogosultsága. Fontos megjegyezni, hogy a Szolgáltató rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel az ingatlanközvetítéshez.

8.5./ Mivel a Szolgáltató más ingatlanközvetítők által feltöltött ingatlanok esetében nem végez a helyszíni felmérést, nem vonható felelősségre a Honlapon és az általa közzétett hirdetésekben szereplő ingatlanok értékbecslési adatainak pontosságáért és a piaci viszonyoknak való megfelelésért. Az ebből eredő jogi következmények kizárólag a Felhasználót terhelik, aki köteles mentesíteni a Szolgáltatót minden olyan igénytől, amelyet harmadik felek a Szolgáltató ellen támasztanak ezzel kapcsolatban.

8.6./ Amennyiben bármelyik fél szerződéses kötelezettségének teljesítését olyan súlyos és előre nem látható esemény akadályozza, amelyre nincs kontrollja, az érintett fél nem vállal felelősséget a teljesítés késedelméért vagy hibájáért az esemény időtartama alatt. Ebben az esetben a felek együttműködnek egymással és közösen dolgoznak a következmények elhárításán. Fontos megjegyezni, hogy a semmilyen körülmény önmagában nem mentesít az olyan kötelezettségek alól, amelyek már az esemény bekövetkezése előtt esedékesek voltak, vagy amelyeket az esemény nem befolyásol.

9./ Személyes adatok kezelése

9.1./ A szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során megszerzett személyes adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban leírtaknak és az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezeli Az adatkezelési tájékoztató elérhető a Szolgáltató honlapján.

9.2./ A Szolgáltató felhívja a Felhasználó figyelmét arra, hogy a személyes adatok egy részének automatikus kezelése a Szolgáltató jogos érdeke alapján történik, míg más esetekben az adatok kezeléséhez a Felhasználó kifejezett hozzájárulására szükség lehet. Emellett vannak olyan esetek, amikor az adatkezelést jogszabály írja elő. A Szolgáltató minden olyan esetben, amikor az adatkezelés jogalapja a jogos érdek, gondosan elvégezte az érdekmérlegelési tesztet. Az adatkezelés jogalapját a Szolgáltató aktuális Adatkezelési Tájékoztatója határozza meg.

9.3./ Ha a Felhasználó jogi személyként vagy más személy(ek) nevében jár el, kijelenti és vállalja, hogy megfelelő hozzájárulást kapott az érintettektől a személyes adatok kezeléséhez, beleértve a kapcsolattartói személyes adatait is. Ez a felelősség terjed ki a Szolgáltató weboldalán történő adatmegjelenítésre és kezelésre, valamint másweboldalakra történő adatátvitelre is. 

9.4./ A Felhasználó vállalja a kötelezettséget, hogy a megadott személyes adatokat, valamint a kapcsolattartó személyes adatait folyamatosan naprakészen tartja. 

10./ Tiltott magatartások

10.1./ Felhasználó regisztrációjával együtt kinyilatkozza, hogy semmilyen tiltott magatartást a szerződés fennállása alatt nem folyat.

10.2./ Az ingatlan hirdetésekben tiltott magatartások olyan viselkedési formákat jelentenek, amelyek sértik az etikai normákat, törvényeket vagy az üzleti jóhiszeműség elvét. Ezek a magatartások általában az ingatlanpiac tisztaságát, átláthatóságát és jogilag elfogadható működését veszélyeztetik. Néhány példa a tiltott magatartásokra ingatlan hirdetésekben:

 • a. Téves vagy megtévesztő információk: Olyan hamis vagy félrevezető információk közlése, amelyek az ingatlan jellemzőit, állapotát vagy árát illetően téves képet festenek.
 • b. Rejtett költségek: Az ingatlan hirdetésben nem feltüntetett költségek vagy díjak elhallgatása, amelyekről a vásárlóknak tudniuk kellene.
 • c. Tiltott kirendeltségek és diszkrimináció: Az olyan tulajdonságok vagy személyes tulajdonságok alapján történő diszkrimináció, mint például faji hovatartozás, vallás, nem, szexuális orientáció stb.
 • d. Nem engedélyezett ingatlanok reklámozása: Azoknak az ingatlanoknak a reklámozása, amelyek nem rendelkeznek megfelelő jogi engedélyekkel vagy dokumentumokkal.
 • e. Hamis képek használata: Olyan képek felhasználása, amelyek nem a hirdetett ingatlant ábrázolják, vagy torzítják annak valóságos állapotát.
 • f. Hamis ajánlatok: Olyan ajánlatok tétele amelyek mögött valójában nem áll rendelkezésre az ígért ingatlan vagy szolgáltatás.
 • g. Lelkesítő, nyomásgyakorló taktikák: Az érdeklődőket agresszív módon befolyásoló vagy nyomásgyakorlást alkalmazó magatartás.
 • h. Nem megfelelő nyelvezet vagy tartalom: Obszcén, sértő vagy jogilag problémás nyelvezet vagy tartalom használata a hirdetésben.
 • i. Szerzői jogok megsértése: Mások képei vagy tartalmai használata a hirdetésben engedély nélkül.
 • j. Piaci árfelhajtás: Az árak mesterséges emelése vagy manipulálása a vásárlók befolyásolása érdekében.

 

Fontos, hogy az ingatlanpiaci szereplők (hirdetők, közvetítők stb.) tisztességes és etikus módon működjenek, és betartsák a helyi jogszabályokat és előírásokat.

11./ Szolgáltató jogai

11.1./ A Szolgáltató jogosult az előzetesen kötött szerződést azonnali hatállyal felbontani (együtt járva a Szolgáltatás azonnali beszüntetésével, valamint a Felhasználói Fiók és a Regisztrált 

11.2./ Ingatlan hirdetésének törlésével), vagy megtagadhatja az új szerződés megkötését, ha a következők valamelyikét észleli:

 • a. Felhasználó jelen ÁSZF-et legalább már egy alkalommal megszegte
 • b. A Felhasználó által a Szolgáltatónak megadott adat(ok), amelyek ellentétesek a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokkal, a jelen Általános Szerződési Feltételekkel (ÁSZF), vagy az Egyedi szerződésben meghatározottakkal.
 • c. A Felhasználó a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely pontját megsértve köt szerződést a Szolgáltatóval, noha olyan gazdasági társasággal áll szerződésben, amely kizárja a Szolgáltatóval történő szerződéskötést (kizárólagos ingatlanközvetítővel kötött szerződés).
 • d. A Falhasználó által a Szolgáltatóónak szolgáltatott adatok törvényellenesek és ellentétben állnak a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokkal, valamint a jelen Általános Szerződési Feltételekkel és az Egyedi szerződésben meghatározottakkal.
 • e. A Felhasználó viselkedése megsértheti mások szellemi alkotásokhoz fűződő jogait, valamint más szerzői jogokat is veszélyeztethet.
 • f.  A Felhasználó ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul. 
12./ Szerzői jogok

12.1./ A Szolgáltató jogosult a Honlap és a Szoftver szerzői jogaira, és nincs olyan harmadik fél, akinek joga korlátozná vagy akadályozná a Szolgáltatót vagy a Felhasználót a megfelelő használatukban.

12.2./A Honlap teljes vagy részleges másolása, sokszorosítása, feldolgozása, átalakítása vagy terjesztése a Szolgáltató előzetes írásos engedélye nélkül tilos. A Felhasználó csak saját célra mentheti merevlemezre vagy nyomtathatja ki a Honlap tartalmának egyes részeit, de ezen tartalmak további felhasználása, terjesztése, adatbázisba való mentése, letölthetővé tétele vagy kereskedelmi forgalomba hozatala nem engedélyezett.

12.3./ A Honlap teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, így az egész tartalomból vagy annak bármely részéből való kivágás vagy újraközvetítés tilos. A Honlap tartalmát technikai eszköz segítségével tükrözni vagy újra közvetíteni a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos. Az illetéktelen felhasználás jogi következményekkel járhat, beleértve büntető- és polgári jogi intézkedéseket. A Szolgáltató jogosult az illetékes fórumokon a jogsértés abbahagyását és a keletkezett kár megtérítését követelni.

12.4./ A Honlapról való adat- és információátvétel csak a Honlapra mutató hivatkozás kíséretében engedélyezett, feltéve, hogy az átvételt végző a. nem változtatja meg az eredeti információt, b. minden közlésnél egyértelműen hivatkozik a Honlapra.

12.5./ A Felhasználónak tilos olyan magatartást tanúsítania, amely közvetlenül vagy közvetve sérti a Honlap vagy a Szoftver szerzői jogait. Amennyiben e pontot megszegi, a Szolgáltató jogosult kártérítési igénnyel élni a Felhasználóval szemben.

13./ Titoktartás

13.1./ Az alábbi pontokban „üzleti titok” kifejezés alatt minden olyan információt, adatot és iratot értünk, amelyet az Egyedi Szerződés megkötését megelőzően vagy azt követően a felek tudomására jutott, és amely kapcsolódik a szerződő felek működéséhez, tevékenységéhez, gazdálkodásához és ügyfeleihez. Az üzleti titokba tartozik az Egyedi Szerződés teljes tartalma, a felek ügyféllistája és az ügyfelekkel kapcsolatos minden adat.

13.2./ Az Egyedi Szerződés időtartama alatt, valamint a megszűnését vagy lejártát követően a felek elkötelezik magukat, hogy az üzleti titkot korlátozás nélkül megőrzik. Ebben benne foglaltatik az üzleti titkok védelmének minden olyan intézkedése, ami megakadályozza, hogy azok illetéktelen harmadik felek tudomására vagy birtokába kerüljenek. Az üzleti titkot harmadik félnek csak a másik fél előzetes írásos hozzájárulásával lehet átadni.

13.3./ A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik olyan üzleti titkokra, amelyek az Egyedi Szerződés aláírásának időpontjában vagy azt követően nyilvánosságra kerülnek, kivéve, ha ez az egyik szerződő fél szerződésszegéséből ered.

14./ A szerződés módosítása és megszűnése

14.1./ A Felhasználó jogosult egyoldalúan módosítani a Felületen megadott személyes adatait a Szerződéskötés során.

14.2./ Bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti a Szerződést, ha a másik fél súlyosan megsérti a Szerződésben foglaltakA Felek között létrejövő Szerződés határozatlan időre szól.

14.3./ Az Egyedi Szerződést közös megegyezéssel vagy indoklással ellátott felmondással lehet megszüntetni.

14.4./ A Szolgáltató csak az ÁSZF-ben meghatározott esetekben jogosult azonnali hatályú felmondással megszüntetni a Szerződést. A regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében a Szerződés megszüntetése a Regisztráció törlésével jár.

14.5./ Amennyiben a Szolgáltató azonnali hatállyal megszünteti a Szerződést, jogosult a Felhasználót eltiltani a Felületek használatától, beleértve a telefonszám, e-mail cím és IP cím alapú elérhetőségeket.

14.6./ A Szolgáltató jogosult megtagadni az ismételt szerződéskötést azoktól a Felhasználóktól, akiknél az előző Szerződést azonnali hatályú felmondással szüntették meg.

14.7./ A Fogyasztót az 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet részletes szabályai szerint megillető elállási és felmondási jogot a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések szabályai határozzák meg.

14.8./ A Fogyasztó az elállási jogát a Regisztrációt követő 14 napon belül indokolás nélkül gyakorolhatja.

14.9./ A Fogyasztó a felmondási jogát az ÁSZF mellékletében megtalálható nyilatkozat-minta kitöltésével és a Szolgáltató által meghatározott postacímre vagy elektronikus levelezési címre történő elküldésével gyakorolhatja. A felmondási jog érvényesítése időben történik, ha a Fogyasztó a meghatározott időkereten belül elküldi a felmondást a Szolgáltatónak. A Fogyasztót terheli az igazolás felelőssége arról, hogy a felmondást az előírtaknak megfelelően gyakorolta.

15./ Kommunikáció

15.1./ A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével elfogadja, hogy időről-időre rendszerüzeneteket kap a Szolgáltatótól. Ezek a rendszerüzenetek tartalmazhatnak olyan információkat és tanácsokat, amelyek a rendszer használatával kapcsolatosak, valamint új szolgáltatások bemutatását, általános vagy személyre szabott javaslatokat és egyéb információkat.

15.2./ A szolgáltatással kapcsolatos kommunikáció e-mailen és telefonon keresztül történhet.

15.3./ A Felhasználó a Szerződéssel összefüggő Nyilatkozatait az alábbi módokon és értesítési címekre küldheti: a. elektronikus üzenet formájában a Honlapon kijelölt helyen vagy az info@devingatlan.hu email címre küldve, vagy b. ajánlott tértivevényes levélben postai úton a Szolgáltató címére.

15.4./ Az összes kommunikáció a Szolgáltatóval magyar nyelven történik.

16./ Egyéb rendelkezések

16.1./ A Felhasználó csak a Szolgáltató előzetes írásos engedélyével adhatja át vagy ruházhatja át a Szerződés alapján fennálló követeléseit és jogosultságait, kivéve a Szerződésben rögzített kivételeket.

16.2./ Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelen, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, ez nem érinti a fennmaradó részek érvényességét és érvényesíthetőségét.

16.3./ A Szolgáltató jogainak elmulasztott gyakorlása nem jelenti ezekről való lemondást, hacsak a Szolgáltató kifejezetten írásban nem nyilatkozik erről. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez vagy kikötéséhez, nem értelmezhető úgy, hogy lemond erről a követelményről a jövőben.

16.4./ Ha bármely rendelkezés a Szerződésben érvénytelen vagy hatálytalan, a felek együttműködve törekednek az érvénytelen vagy hatálytalan részt olyan érvényes rendelkezéssel pótolni, amely a Szerződés célkitűzéseivel és a felek akaratával összhangban áll. Ebben az esetben a felek elkötelezik magukat az érvénytelen rész helyettesítésére vonatkozó tárgyalásokra és új rendelkezés megtalálására.

16.5./ A Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek a vitás ügyeiket békésen rendezni. Ha a Felek vitájukat 30 (harminc) naptári napon belül megegyezéssel nem tudják rendezni, akkor a vitás ügyekben a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos illetékessége áll fenn.

16.6./ A jelen ÁSZF nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a 2013. évi V. törvény, Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

17./ Együttműködési szabályok

Felhasználói Kötelezettségek

17.1./ Ingatlanhirdetési Korlátozások Felhasználó vállalja, hogy a Szerződés érvényessége alatt nem hirdeti, ajánlja, vagy engedi, hogy más személy hirdesse az Ingatlant az Irányár alatti áron. Ezt a korlátozást csak akkor feloldhatja, ha az Irányárat a Szolgáltatónál is azonos módon csökkenti. Ha Felhasználó megszegi ezt a kötelezettségét, a Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a Szerződést.

17.2./ Együttműködés a Szolgáltatóval A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés érvényessége alatt folyamatosan együttműködik a Szolgáltatóval. Ebbe beletartozik az ingatlanközvetítői tevékenységhez szükséges ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzésében való együttműködés is, amennyiben szükségessé válik az ügyfélazonosítás.

17.3./ Információ Megosztás Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a Szerződés hatálya alatt az összes a Szerződéshez kapcsolódó tényről és eseményről tájékoztatja a Szolgáltatót. Ide tartoznak különösen azok az információk, amelyek az általa közvetített érdeklődőkkel kapcsolatos folyamatokat érintik.

17.4./ Ingatlanadatok Pontossága Felhasználó nyilatkozik, hogy a Regisztrált Ingatlan adatait, tulajdonságait a lehető legjobb tudása szerint és jelen ÁSZF rendelkezései szerint adta meg a Szolgáltatónak. Továbbá kijelenti, hogy nem tud rejtett hibákról az Ingatlannal kapcsolatban.

Ingatlanhirdetés Tartalmi és Formai Előírások

17.5./ Képfeltöltés A Regisztrált Ingatlanhoz a Felhasználónak legalább 4 képet kell feltöltenie. A képek csak az adott Ingatlant ábrázolhatják.

17.6./ Képjogok és Felhasználás Csak olyan képet szabad feltölteni, amelyre a Felhasználó jogosult. A Felhasználó vállalja, hogy a feltöltött képek nem sértik harmadik személyek szerzői jogait, és teljes felelősséget vállal ezek jogtisztaságáért.

17.7./ Képfelhasználási Jogok A Szolgáltató jogosult megtagadni a Felhasználó által feltöltött képek felhasználását, ha a képek alacsony felbontása miatt nem teszi lehetővé az értékesítési csatornák által megkövetelt felbontásban való megjelenést.

17.8./ Képtartalom Tiltás A képeken tilos bármely olyan kapcsolatfelvételi információt (például azonosító, név, telefonszám, e-mail cím, weboldal) megjeleníteni, amely az Ingatlanhoz vagy a Felhasználóhoz köthető. Ezen kívül tilos weboldalra mutató linkeket vagy címeket elhelyezni.

17.9./ Képtartalom Módosítás és Törlés Az említett tiltásokat figyelmen kívül hagyó képek a Szolgáltató mérlegelése alapján módosításra vagy törlésre kerülhetnek, hogy megfeleljenek az ÁSZF előírásainak.

17.10./ Alaprajzok és Leírások Az alaprajzokon a helyiségek, területi adatok, tájolás és nyílászárók ésszerű szöveges megjelölése megengedett.

17.11./ Személyes Adatok Tilalma A Regisztrált Ingatlan leírásában tilos személyes adatokat (pl. telefonszám, e-mail cím) megadni. Ezen adatokat a Felhasználó a regisztrációkor adja meg, és a Szolgáltató csak a Regisztrált Ingatlan hirdetése során érkező érdeklődőknek adja ki ezeket.

17.12./ Marketing Felhasználás Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a marketing célok érdekében a Regisztrált Ingatlan adatait felhasználhatja.

17.13./ Adatok Felhasználása PR Célokra Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató PR célokra a Regisztrált Ingatlan és a Felhasználó véleményét felhasználhatja, előzetes értesítés nélkül.

18./ Felhasználói felelősségek és kötelezettségek

18.1./ Jogszabályi és Etikai Követelmények: A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem tesz közzé olyan Regisztrált Ingatlant, amelynek hirdetése sérti a jogszabályokat, a Magyar Reklámetikai Kódex normáit vagy az Internet etikai kódexét.

18.2./ Ingatlanhirdetési Irányítás: A Felhasználó elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy: 

 • a. A Regisztrált Ingatlan hirdetésének elhelyezését, elrendezését, megjelenését és környezetét a Szolgáltató határozza meg.
 • b. A Regisztrált Ingatlan hirdetéséhez csak a Szolgáltató jogosult logókat, vízjeleket vagy hasonló ábrázolásokat felhasználni.

 

18.3./ Valóságos Adatok és Tények A Felhasználó nyilatkozik és kötelezettséget vállal arra, hogy:

 • a. A Szolgáltató számára csak a valóságos adatokat és az ingatlan-nyilvántartási adatoknak megfelelő tényeket tesz közzé.
 • b. A Regisztrált Ingatlan alapterületét az ingatlan-nyilvántartási adatoknak megfelelően adja meg.
 • c. A Regisztrált Ingatlan adatainak megadásakor külön mezőt biztosít az erkély és a terasz alapterületének megadására, azonban ezeket az adatokat nem számítja bele az alapterületbe.
 • d. A Regisztrált Ingatlan szobáinak számánál csak a legalább 8 négyzetméter alapterületű, természetes fénnyel megvilágított, falakkal körülhatárolt helyiségeket tünteti fel.
 • e. Nem tünteti fel a nyitott galériát, a hallt, a beépített erkélyt vagy teraszt szobaként.
 • f. Az új építésű Ingatlant csak abban az esetben jelöli meg új építésűnek, ha az nem régebben épült, mint 8 éve, és az építtetőtől eltérő tulajdonosa van.
 • g. A Regisztrált Ingatlan vételárát bruttó összegben adja meg a Regisztrált Ingatlan alapadatai között. Ha a vételár tartalmazza az ÁFA-t, akkor a Felhasználónak kötelessége feltüntetni az ÁFA összegét a megjegyzés rovatban.
 • h. Nincs olyan aktív szerződése, amely akadályozza a Szolgáltatóval való szerződéskötést. Egy ilyen akadályozó szerződés például a Regisztrált Ingatlan kizárólagos értékesítésére kötött megállapodás lehet.
 • i. Amennyiben a Felhasználó adás-vételi szerződést köt a Regisztrált Ingatlanra vonatkozóan, köteles haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül értesíteni a Szolgáltatót.

 

18.4./ Adatok Pontossága és Felelősség: A Felhasználó által megadott adatok (beleértve a személyes adatokat és a Regisztrált Ingatlan adatait) valóságtartalmáért és helytállóságáért kizárólag a Felhasználó felel. A Szolgáltató nem vállal felelősséget harmadik személyek igényeiért, amelyek a Felhasználó által megadott adatok eltéréséből vagy a feltöltött adatok valóságtartalmából erednek.

19./ Szolgáltatás Inaktivitásának Korlátozása

Inaktivitás Következményei és Korlátozások

19.1./ Az Inaktivitás Alapjai A Szolgáltató jogosult mérlegelés nélkül korlátozni a Szolgáltatás nyújtását az alábbi esetekben: a. A Felhasználó megszegi bármely szerződésbeli kötelezettségét, és inaktívvá válik. Az inaktivitás kifejeződhet abban, hogy egy hónapon keresztül nem válaszol a tanácsadó által rendszeresen küldött telefonos és e-mail üzenetekre, vagy a Felhasználó többször (legalább három alkalommal) visszautasítja a Szolgáltató által közvetített érdeklődőkkel való kapcsolatfelvételt vagy elérhetetlen marad a Szolgáltató által közvetített érdeklődők felől.

19.2./ Szolgáltatás Korlátozása Amikor a Szolgáltatás korlátozásra kerül, a Szolgáltató: a. Felfüggeszti a Regisztrált Ingatlan más weboldalakon történő hirdetését, és csak a www.devingatlan.hu Honlapon marad elérhető az Érdeklődő Felhasználók számára, vagy a tanácsadó csak akkor kerül kapcsolatba a Felhasználóval, ha valódi érdeklődő érkezik a Felhasználó Regisztrált Ingatlanjára.

19.3./ Korlátozás Feloldása A Szolgáltatás korlátozása akkor kerül feloldásra, ha a Felhasználó kapcsolatba lép a Szolgáltatóval és kifejezi szándékát, hogy továbbra is igénybe kívánja venni a Szolgáltatást.

19.4./ Hosszabb Inaktivitás és Felmondás Ha egy év inaktivitás áll fenn, a Szolgáltató az előzetes értesítés után jogosult felmondani az Egyedi Szerződést a Felhasználóval és törölni a Felhasználó regisztrációját.

20./ A Szolgáltató által nyújtott fő szolgáltatások a Felhasználók számára

a. A Felhasználó által regisztrált ingatlan értékesítésének elősegítése ingatlanpiaci hirdetési és marketing tevékenység révén.
b. Az ingatlanpiaci hirdetési és marketing tevékenység adatainak nyomon követhetősége (szerződéskövetés).
c. Tanácsadás.
d. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtása érdekében jogosult a regisztrált ingatlant nyilvántartani, az érdeklődő felhasználókat, valamint a Szolgáltató által alkalmazott külső hirdetések alapján jelentkező érdeklődőket (a továbbiakban együtt: Érdeklődők) az ingatlan értékesítésének feltételeiről megfelelően tájékoztatni, és elősegíteni a felek közötti kommunikációt és információáramlást.
e. A Szolgáltató a regisztrált ingatlant egy évig hirdeti a honlapján, valamint több ingatlanhirdetési portálon, továbbá más hirdetési felületeken is, ha szükséges. Ha a regisztrált ingatlan 1 éven belül nem kerül sikeresen értékesítésre, akkor a Szolgáltató csak a honlapján köteles továbbra is hirdetni azt.
f. A Felhasználó kijelenti és garantálja, hogy a regisztrált ingatlan saját tulajdonát képezi, vagy az értékesítéshez a felhasználónak felhatalmazása van a regisztrált ingatlan tulajdonosaitól, társtulajdonosaiktól vagy más jogosultaktól.

21./ Regisztrált Ingatlan Irányára, minimum ára és azoknak módosítása

21.1./ A regisztráció során a Felhasználó határozza meg a Regisztrált Ingatlan irányárát és minimum árát.

 • a./ Irányár: az az érték, amelyen az ingatlan hirdetése történik.
 • b./ Minimum ár: az a legalacsonyabban meghatározott érték, amely fölött a Felhasználó elfogadhatónak tartja az ajánlatot. Felhasználó a minimum ár megadásával vállalja és elismeri, hogy amennyiben legalább a minimum árnak megfelelő vételi ajánlat érkezik a Szolgáltató által közvetített vevőjelölttől, úgy azt sikeres közvetítésnek illetve a szerződés szerinti megbízást teljesítettnek tekintik akkor is, ha a vételi ajánlatot a Felhasználó visszautasítja, a megbízás tárgytalanná válik. Ilyen esetben mindig a vételi ajánlatban szereplő árajánlat képezi a szolgáltatási díj alapját.

 

21.2./ Irányár Módosítás

A szerződés érvényessége alatt a Felhasználó bármikor módosíthatja az irányárat. Ennek két módja van:

 • a. Személyesen a honlapon keresztül, a felhasználói fiókjában.
 • b. A Szolgáltató által biztosított tanácsadóval telefonon egyeztetve.

 

21.3./ Irányár Módosítási Szándék Nyilatkozata

Az irányár módosításához a Felhasználónak a honlapon kell nyilatkoznia a szándékáról.

22./ Szolgáltatások és Díjak

A Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások szabályait és a szolgáltatások díjait az alábbiak szerint határozzuk meg:

22./ Szolgáltatások és díjak

A Felhasználók által igénybe vehető szolgáltatások szabályait és a szolgáltatások díjait az alábbiak szerint határozzuk meg: 

A Felhasználó regisztrációja minden esetben Szolgáltatási szerződésnek minősül, amely mindkét fél számára – Felhasználó és Szolgáltató – ugyanolyan kötelezettségeket jelen.. A különböző szolgáltatások feltételeinek minden részletét magában foglalja az ÁSZF. 

22.1./ Szolgáltatások az Ingatlanok eladásának elősegítéséhez

Az ingatlanok eladását elősegítő szolgáltatások esetében a Szolgáltató jogosult sikerdíjra, amennyiben a regisztrált ingatlan értékesítése olyan személy részére történik, aki a Felhasználóval a Szolgáltató által közvetített kapcsolat alapján tesz vételi ajánlatot. Ha az ajánlatot elfogadják és előszerződés jön létre az ingatlan adásvételéről, akkor az ingatlan értékesítését sikeresnek tekintik.

22.2./ Tulajdonjog más módokon történő átruházása

Amennyiben nem természetes személy tulajdonában álló regisztrált ingatlan helyett a Szolgáltató által közvetített személy más módon szerez tulajdont (például vállalati részesedés vagy vezetői pozíció révén), a díj kiszámításának alapja az üzletrész(ek) átruházási okiratában meghatározott ellenérték összege. Ha ez az ellenérték a regisztrált ingatlan piaci értékénél alacsonyabb, akkor a Sikerdíjat a regisztrált ingatlan irányára alapozzák, kivéve, ha a felek másként nem állapodnak meg.

22.3./ Kapcsolódó ügyletek

Ha az említett ügyletek nem kizárólag a Szolgáltató által közvetített személlyel jönnek létre, hanem hozzátartozóikkal vagy olyan nem természetes személyekkel, akik a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő személy tagjai/tisztségviselői/alkalmazottai vagy egyéb módon kapcsolatban állnak, a díjat ennek megfelelően számítják ki.

22.4./ Megbízás bármilyen című megszűnése után

A Szolgáltatót a megbízás bármilyen című megszűnését követően is illeti Sikerdíj, amennyiben a Felhasználó az ingatlan eladására irányuló szerződést köt 12 hónapon belül a megszűnés után. Ebben az esetben a szerződés rendelkezései alapján díjazásra jogosultak. Az Irányárú Ingatlan esetében a határidő 36 hónap.

22.5./ Díj alapja és számítása

A Sikerdíj alapja mindig a regisztrált ingatlan vételára. Ha egy Felhasználónak több regisztrált ingatlana van, minden ingatlan esetében külön-külön számítják ki a díjat.

22.6./ Díj mértéke

22.6.1./ MAGÁNSZEMÉLYEK SZÁMÁRA CSAK HÍRDETÉSI SZOLGÁLTATÁS DÍJA:

 • a. 1 db ingatlan hirdetése ingyenes.
 • b. A második ingatlan hirdetése és továbbiak: 3.500.- forint / hó.

Megjegyzés: Egy magánszemély maximum 2 ingatlant hirdethet oldalunkon ingatlanközvetítési szolgáltatás igénylése nélkül.

22.6.2./ INGATLANKÖZVETÍTÉSI SZOLGÁLTATÁS DÍJA / SIKERDÍJA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE:

 • a. Eladás esetén: A kialkudott vételár 2%-a, de legalább 380.000.- Ft (Háromszáz-nyolcvanezer forint).
 • b. Bérlet esetén: Az ingatlan 1 havi bérleti díja, de minimum 50.000.- Ft (Ötvenezer forint).
 • c. Csere esetén: A Megbízó által megadott minimum ár 2%-a, de legalább 380.000.- forint.
  Ha egy Felhasználó több ingatlanra veszi igénybe a szolgáltatást, a díjszámítás minden ingatlan esetében külön-külön történik.

 

22.6.3./ INGATLANKÖZVETÍTŐK RÉSZÉRE CSAK HÍRDETÉSI SZOLGÁLTATÁS ESETÉN A SZOLGÁLTATÁS DÍJA:

 • a. 1 – 2 darab ingatlan esetén: 3.500.- forint / ingatlan / hó
 • b. 3 – 10 db ingatlan esetén: 8.000.- forint / hó
 • c. 10 – 50 db ingatlan esetén: 14.000.- forint / hó
 • d. 50 db ingatlan fölött: 18.000.- forint / hó

 

22.6.4./ INGATLANKÖZVETÍTŐK RÉSZÉRE KÖZVETÍTÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE ESETÉN A SZOLGÁLTATÁS DÍJA / SIKERDÍJA:

 • a. Eladás esetén: A kialkudott vételár 1%-a, de minimum 150.000.- Ft (Egyszázötvenezer forint).
 • b. Bérlet esetén: Az ingatlan 1 havi bérleti díjának 50%-a, de minimum 25.000.- Ft (Huszonötezer forint).
 • c. Csere esetén: A Megbízó által megadott minimum ár 1%-a, de minimum 150.000.- Ft (Egyszázötvenezer forint). Ha egy Felhasználó több ingatlanra veszi igénybe a szolgáltatást, a díjszámítás minden ingatlan esetében külön-külön történik.

 

22.6.5./ A jelen ÁSZF-ben feltüntetett díjak tájékoztató jellegűek. Esetleges promóciók, továbbá előre nem látható egyedi körülmények esetén változhatnak.

22.7. Sikerdíj fizetési módja és határideje

A Sikerdíjat a magánszemély Felhasználó az ingatlanügylet első pénzmozgásakor köteles egyösszegben megfizetni, Ingatlanközvetítő esetén 3 munkanapon belül egyösszegben kell megfizteni a Szolgáltató által kiállított számla ellenében.

22.8. Irányár módosítás az egyedi szerződésben

Ha a Felhasználó az Egyedi Szerződésben meghatározott irányár alatt kínálja fel az ingatlant, a Felhasználó által alkalmazott árat az irányárra vonatkozó módosításként értelmezik.

22.9. Sikerdíj számlázása és fizetése

Amikor az előszerződés megkötéséről vagy a Regisztrált Ingatlan tulajdonjogának változásáról értesülnek, a Szolgáltató jogosult a sikerdíjat tartalmazó számlát kiállítani és elküldeni a Felhasználónak. Ha a Felhasználó nem szolgáltatja be az ingatlan vételárát, a Szolgáltató a regisztrált ingatlan irányára alapján állítja ki a számlát.

22.10. Több ingatlan esetén

Ha egy Felhasználónak több regisztrált ingatlana van, a Sikerdíj mindig az aktuális ingatlanra vonatkozik. A szerződés hatályát veszti az értékesítés után, de továbbra is érvényes az egyéb regisztrált ingatlanokra.

22.11. Fizetési mód és határidő részletei

A sikerdíj fizetésének módját és határidejét részletesen az Általános Szerződési Feltételek 22.7./ pontja szabályozza.

22.12. Hirdetési díj számlázása és fizetése

A Felhasználó a Szolgáltatások igénybevételéért szolgáltatási díjat köteles fizetni. A szolgáltatási díj megfizetéséhez a Szolgáltató díjbekérőt küld a Felhasználónak, amely alapján a Felhasználó a Szolgáltatónak elutalja a Szolgáltatás díjbekérőn feltüntetett díját. Ezt követően a Szolgáltató kiállítja a dijbekérőhöz tartozó számlát, amelyet szintén megküld a Felhasználó részére elektronikusan.

23./ Szerződés megszűnése

23.1./ A szerződés létrejötte és érvényessége:

Amint az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) kifejezetten rögzíti, a Felek közötti szerződés határozatlan időre jön létre.

23.2./ Szerződés megszűnése sikeres közvetítés esetén:

A szerződés a Regisztrált Ingatlan sikeres közvetítésével szűnik meg, azaz minden olyan esetben, amelyben a Szolgáltató Sikerdíjra jogosult. 

23.3./ A Szerződés megszűnése közös megegyezéssel történő felmondással:

 Felek között létrejött határozatlan időre szóló Szerződés közös megegyezéssel vagy indoklással ellátott felmondással szüntethető meg.